Holtet Vandværk a.m.b.a.

Meddelelser fra vandværket


Dato Meddelelse
31-12-2018Der er den 19/12 sendt materiale ud til aflæsning af vandmålere pr 31/12. Disse aflæsninger skal være os i hænde senest lørdag den 5. januar. 
Der er også udsendt indkaldelse til generalforsamling fredag den 15. februar 2018 i Holtet Idrætsforenings klubhus klokken 19:30.
27-07-2018
Det godkendte regnskab er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Følg menu punkt i venstre side.
10-12-2017Der afholdes ordinær generalforsamling fredag den 9. februar 2018 klokken 19:30 i Holtet Idrætsforenings klubhus. Afholdes iflg. vedtægter og vi henviser til den udsendte information.
13-2-2017På generalforsamling blev valgt ny revisor, se siden "bestyrelse", og som noget nyt bliver det godkendte regnskab lagt på vor hjemmeside. Følg link i venstre kolonne. 
21-1-2017Der er indkaldt til ordinær generalforsamling fredag den 10. februar klokken 19:30 i Holtet Idrætsforenings klubhus. Afholdes iflg. vedtægter og vi henviser til den udsendte information.
10-6-2016Nye vandprøver lagt på hjemmeside.
3-7-2016
Fra den 4. juli og (i hvert fald) 14 dage frem begynder vi udskiftning af vandure hos alle forbrugere.
Arbejdet udføres af Ulsted VVS, og spørgsmål i den forbindelse stilles til Svend Aage Svendsen eller Christian August.
21/5-2016
Midt i maj udskifter vi de sidste dele af hovedledning i og omkring Holtet by. Vi renoverer strækningen mod Holtet Idrætsforening og færddiggør ledning syd for Aalborgvej. Påregn mindre afbrydelser i perioden frem til  24-25/5.
Hvis du vil have besked med kort varsel, kontakt Svend Aage Svendsen for at blive tilsluttet elektroniske meddelelser via e-mail og SMS.
20/4-2016
Vi forbereder gravearbejde til nye vandledninger. Der graves og arbejdes med dette i perioden 22/4 til 1/5. Der vil forekomme mindre afbrydelser i denne periode. Det gælder de der er koblet på streng til Holtet Idrætsforening og de der er koblet på streng syd om Holtet og øst for Holtet. Hvis du vil have besked med kort varsel, kontakt Svend Aage Svendsen for at blive tilsluttet elektroniske meddelelser via e-mail og SMS.
20/4-2016
På generalforsamling blev Hans Ole Larsen og Svend Aage genvalgt til bestyrelsen.
9/1-2016Ordinær generalforsamling fredag den 12. februar 2106 klokken 19:30 på Sønderskovvej 271
9/1-2016Husk at du kan tilmelde dig SMS og e-mail service ved at give besked til kasserer eller
29/9-2015 Udskiftning af hovedledning gik som forventet. Du kan stadig tilmelde dig vor SMS og e-mail service ved at sende en email til vor mailadresse.
26/8-2015
Onsdag. Ledningsnet er nu klar nord for Aalborgvej, men bliver lidt forsinket syd for Aalborgvej. Forvent ustabil forsyning syd for Aalborgvej indtil omkring klokken 16
23/8-2015
Arbejdet skrider (næsten) planmæssigt fremad. Vi forventer at færdiggøre nye stikledninger og resten af den nye hovedledning mandag den 24/8.
Vi forventer også at skifte til den nye ledning tirsdag, så der vil komme afbrydelser i vandforsyning tirsdag hvis det hele går som forventet.
17/8-2015
Vandværket påbegynder udskiftning af hovedledning langs Aalborgvej mandag den 17/8. Arbejdet forventes afsluttet senest onsdag den 26/8.

Der sendes ikke yderligere papirinformation ud omkring dette arbejde. Interesserede må orientere sig via vandværkets hjemmeside eller tilmelde sig SMS og e-mail service.

Grovplan for arbejder er indtil videre:
   * mandag - tirsdag etableres nye stikledinger.
   * onsdag - fredag etableres ny hovedledning.
   * mandag - onsdag skiftes fra gammelt ledningsnet til nyt ledningsnet.
Ovenstående er naturligvis behæftet med usikkerhed og forudsætter at der ikke opstår problemer undervejs med det "gamle ledningsnet".

Vandværkets kontaktperson under arbejdet er: Christian August, mobil: 24291001.

Du kan bestille SMS og e-mail service ved at sende en email til vor mailadresse.
12/8-2015
Vi forventer at påbegynde udskiftning af hovedledning langs Aalborgvej i uge 34. Vi vil opdatere denne side med sidste nyt omkring udskiftning, men opfordrer til at tilmelde sig vor e-mail og SMS service.
Henvendelser vedrørende arbejdet rettes til Christian August. (se kontaktoplysninger på bestyrelsessiden).
21/4-201515:30 Afprøvning er ikke afsluttet klokken 15 som planlagt, og vi arbejder på at finde årsagen og reetablere vandforsyningen.
21/4-2015Vandafbrydelse og ustabil vandforsyning tirsdag den 21. april 2015.
Tirsdag den 21. april foretages der en afprøvning af den af den sammenkobling der skal give Ulsted-Aalebæk Vandværk og Skindbjerg Vandværk mulighed for at forsyne hinanden med vand.
Det vil give mulighed for ustabil vandforsyning i tidsrummet mellem 09:00 og 15:00.
21/4-2015Holtet Vandværks bestyrelse har nu konstitueret sig efter generalforsamlingen. Ny formand er Christian August. Næstformand er fortsat Hans Ole Larsen. Kasserer og sekretær er fortsat Svend Aage Svendsen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Jens Jørgen Pedersen og Jørgen Hansen. Jørgen Hansen er ny i bestyrelsen og valgt ind på generalforsamlingen i februar.
27/12-2014Fredag den 27. februar 2015 klokken 19:30 afholder Holtet Vandværk ordinær generalforsamling i Holtet Idrætsforenings lokaler. Dagsorden iflg. vedtægterne.
16/3-2014På den ekstraordinære generalforsamling den 13. marts 2014 blev vedtægts ændringerne vedtaget enstemmigt. Alle fem fremmødte stemte for. De nye vedtægter bliver omdelt når de er blevet trykt.
20/2-2014Torsdag den 13. marts 19:30 afholdes ekstraordinær generalforsamling i Holtet Idrætsforenings klubhus. Eneste punkt på dagsorden er: vedtagelse af reviderede vedtægter.
20/2-2014På ordinær generalforsamling fredag den 14/2 2014 klokken 19:30 blev de nye vedtægter vedtaget. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få dem endeligt vedtaget. Der var iøvrigt genvalg til alle der var på valg.
20/2-2014Holtet Vandærk er ved årsskiftet 2013/2014 blevet til et a.m.b.a.
6/1-2014Fredag den 14/2 2014 klokken 19:30 afholdes ordinær generalforsamling i Holtet Idrætsforenings klubhus. Dagsorden i følge vedtægterne. Der er udsendt indkaldelse hertil med ændrede vedtægter der skal godkendes.
6/1-2014Ved årsskiftet 2013/2014 nedlægges Holtet Vandværk I/S og alle forpligtelser overføres til det nye (og fortsættende) selskab, Holtet Vandværk a.m.b.a.
10/3 2013 På ekstraordinær generalforsamling den 8/3-2013 blev alle ændringer til vedtægterne vedtaget enstemmigt. Der var var mødt 10 grundejere frem (+ 1 fuldmagt). Bestyrelsen vil herefter gå igang med at forberede omdannelse fra interessentskab til Amba, og når de nye vedtægter er godkendt vil de blive udsendt til alle grundejere.
17/2 2013 Den 17/2-2013 er udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for at få vedtaget ændringer til vore vedtægter. Denne holdes fredag den 8. marts klokken 19:30 i Holtet Idrætsforenings klubhus. Der var ikke mødt grundejere nok op til den ordinære generalforsamling for at disse ændringer kunne vedtages.
25/1 2013 Den 25/1-2013 er udsendt ny indkaldelse til generalforsamling med tre indkomne forslag til ændring af vedtægterne. Samtidig er medsendt forslag til nye vedtægter.
1. Ændring fra I/S til Amba.
2. Ændring af indvarsling fra "stedligt blad eller ved opslag" til "vandværkets hjemmeside og ved brev eller mail".
3. forhøjelse af nyanskaffelsesbeløb til 300.000.
6/1 2013 Pr 1/1 2013 træder et nyt takstblad i kraft. Staten har hævet "afgift af ledningsført vand" yderligere med 23 øre pr m3 så afgiften fremover er på kr. 5,46 pr m3. "Drikkevandsafgiften" på 67 øre pr m3 opkræves fortsat.
15/1 2012 Fredag den 15/2 2012 klokken 19:30 afholdes ordinær generalforsamling i Holtet Idrætsforenings klubhus. Dagsorden i følge vedtægterne.
15/1 2012 Pr 1/1 2012 træder et nyt takstblad i kraft. Staten har hævet "afgift af ledningsført vand" med 23 øre pr m3 så den nu er på kr. 5,23 pr m3. Der er derudover indført en "drikkevandsafgift" på 67 øre pr m3.
19/1 2011 25/2 2011 afholdes ordinær generalforsamling klokken 19:30 i Holtet Idrætsforenings klubhus. Dagsorden i følge vedtægterne.
24/12 2010 24/12 2010 opstod der et brud på vor hovedledning i Holtet by. Vi beklager de gener afbrydelsen har givet. Cirka halvdelen af værkets forbrugere var uden vandforsyning i eftermiddagstimerne.
16/12 2010 16/12 2010 er der udsendt blanket til selvaflæsning af målerstand. Det er vigtigt at denne returneres til vandværket senest den 6. januar som ønsket.
12/12 2010 Pr 1/1 2011 træder et nyt takstblad i kraft. I dette takstblad er inkluderet et gebyr på kr 1,00 pr m3 til grundvandsbeskyttelse og vandsamarbejde.
28/7 2010 Ledningsarbejdet er desværre ikke færdiggjort onsdag den 28/7, der kan i stedet påregnes mindre afbrydelser torsdag den 29/6.
24/7 2010 Onsdag den 28/7-2010 foretages ledningsarbejde i Holtet by. Der kan forekomme afbrydelser i vandforsyningen til følgende adresser: Aalborgvej 203, 205, 227 og 229. Sønderskovvej 261, 263, 264, 266, 268, 269, 271, 273 og 275. Vi forventer at afslutte arbejdet 28/7.
23/1 2010 Der afholdes ordinær generalforsamling fredag den 26/2-2010 kl. 19:30 i Holtet Idrætsforenings klubhus. Dagsorden iflg. vedtægterne.
25/10 2009 Den 25/10-2009 holdt Holtet Vandværk 60 års jubilæum med åbent hus på vore vandværker. Se mere her